Eprints Repo

Items where Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 308.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2010) Оптимізація рівнів і солоності води Куяльницького лиману в умовах водогосподарських перетворень на його басейні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (44). pp. 50-53. ISSN 2078-2357

Герасименко, Г. І. (2010) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Стехіометрія". Екологія, м. Одеса, Україна.

Ступак, І. О. and Гриб, О. М. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману при розробці заходів по збереженню його природних ресурсів : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 12-13 квітня 2010 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. and Килимник, О. М. (2010) Екологічні проблеми заплавних озер Нижнього Дністра (на прикладі озера Біле). Причорноморський екологічний бюлетень, 2 (36). pp. 85-88.

Гриб, О. М. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни «Гідроекологія» та виконанню контрольної роботи, напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Поляничко, О. В. (2010) Міжнародне співробітництво в галузі інтегрованого управління прибрежною смугою. In: Х щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Мирошниченко, М. І. (2010) До питання словотвору іменників-назв діячів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “філологічна”, 13. pp. 462-467.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Очистка шахтных вод от содержания урана методом флотации : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави", 27 – 28 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Одеський державний екологічний університет (2010) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33032 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів"». 29.04.2010 р.

Одеський державний екологічний університет (2010) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33033 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний період року"». 29.04.2010 р.

Поляничко, О. В. (2010) Організаційно-економічний механізм використання рекреаційних ресурсів об`єктів ПЗФ. In: Х Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня, м.Одеса.

Гриб, О. М. (2010) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин», напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Гопченко, Є. Д. and Ступак, І. О. (2010) Про оптимізацію рівнів і солоності води в Куяльницькому лимані : тези докладів та виступів / За заг. ред. В. М. Небрата. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія міст та рекреаційних зон», 3-4 червня 2010 р., Україна, м. Одеса, Одеський інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ".

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Оценка эффективности ингибиторов коррозии металлов. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 3 (35). pp. 154-162.

Перелигін, Б. В. and Кузніченко, С. Д. (2010) Методи та засоби моніторингової інформації: навчальний посібник у двох частинах. Частина 1 "Способи і засоби одержання, обробки і надання моніторингової інформації". ОДЕКУ, Одеса "Екологія". ISBN 978-966-8470-61-9

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Очистка шахтных вод от остаточного содержания урана методами коагуляции и флокуляции : тези доповідей. In: Шоста всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 1-15 апреля 2010 р., Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс», м. Запоріжжя, Україна.

Колодеєв, Є. І. (2010) Гідроекологічна експертиза водогосподарських комплексів : конспект лекцій. ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Захарова, М. В. (2010) Гідроекологічні основи водного господарства. Практикум : навчальний посібник. Екологія, Одеса, Одеський державний екологічний університет. ISBN 978-966-8470-64-0

Федорова, Г. В. (2010) Радіаційна хімія для радіоекологів : навчальний посібник. "Екологія", м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-8470-60-2

Мирошниченко, М. І. (2010) Способи словотворення іменників-агентивів (на матеріалі української мови). Ucrainica VI. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury., 1. pp. 33-36.

Губанова, О. Р. and Дончевська, О. В. (2010) Методологічні засади економіко- екологічного стимулювання господарської діяльності. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі», 16-17 вересня, м. Дніпропетровськ.

Бубнов, І. В. (2010) Особливості впровадження кредитно-модульної системи в заочну форму навчання студентів з дисциплін соціально-гуманітарного циклу. In: Розвиток наукових досліджень 2010: Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 листопада 2010 р., Полтава.

Мойса, А. А. and Черненко, А. С. and Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Савченко, И. А. (2010) Критические условия тепломассообмена частицы катализатора при экзотермической химической реакции первого порядка. In: Труды конференции РНКТ-5 в восьми томах (25-29 октября 2010 г , Москва). Свободная конвекция. Тепломассообмен при химических превращениях, Том 3 . ЗАО "Издательский дом МЭИ", г. Москва, Российская Федерация, pp. 269-271. ISBN 978-5-393-00531-6

Тучковенко, Ю. С. (2010) Промислова океанологія: конспект лекцій. ТЕС, Одеський державний екологічний університет.

Федорова, Г. В. (2010) Викладання біогеохімії у сучасній екологічній освіті : матеріали конференції у двох томах. Том 1 "Особливості викладання у ВНЗах України та країн СНД". In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Освітній процес: погляд зсередини", 29-30 листопада 2010 р., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2010) Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ↔ Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману. Звіт про НДР. ДР № 0110U008224. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2010) Складання та погодження нормативної документації і виконання аналітичних досліджень у зв’язку з акредитацією лабораторії фізико-хімічного моніторингу стану довкілля (заключний). Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2010) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Бубнов, І. В. (2010) До проблеми практичної реалізації концепції правової держави в сучасній Україні. In: Інтелект.Особистість.Економіка: Матеріали 3-ої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції., 31 січня 2011 р., Донецьк.

Баєва, В. М. (2010) Методичні вказівки для СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мовидля студентів ІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки: гідрометеорологія. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. (2010) Розрахунок річкового стоку: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2010) Основи геодезії та картографії: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Loboda, N. S. (2010) The influence of climatic changes on Ukrainian water resources (modeling and prediction) : Conference abstracts. In: International conference Global and regional climate changes, 16-19 November 2010, Ukrainian Hydrometeorological Institute, Kyiv, Ukraine.

Кузьмина, В. А. and Шаніна, Т. П. (2010) Урбоекологія (Екологія міських систем): методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. Ч.1. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Бірон, О. О. and Коріневська, В. Ю. (2010) Урбоекологія (Екологія міських систем): збірник методичних вказівок до навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Чугай, А. В. (2010) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Лужбін, А. М. and Ювченко, Н. М. (2010) Основи охорони праці: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. (2010) Моделювання гідрометеорологічного режиму рослинного покриву: методичні вказівки до самостійної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса.

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. (2010) Профили ветра в слое проницаемой шероховатости. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 24-34. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Розрахунки та довгострокові прогнози характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип'ять: Монографія. "ТЕС", Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Амбросов, С. В. and Свинаренко, А. А. and Ігнатенко, Г. В. (2010) Виша математика р. «Теорія ймовірностей математична статистика»/Конспект лекцій. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Попович, І. І. and Куделіна, О. Ю. (2010) Англійська мова : Методичні вказівки до СРС та КР заочна форма 1 курс усі напрямки. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Роша, К. І. (2010) Оцінка якості води Інгул за гідрохімічними показниками. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 21. pp. 81-92. ISSN 2306-5680

Мінєєва, Т. В. (2010) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІ курсу (ІІІ семестру) Напрям підготовки: менеджмент. ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з англійської мови для студентів IІ курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки − гідрометеорологія Спеціальність − гідрологія та гідрохімія. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 233-238. ISSN 2311-0899

Нагайник, В. А. (2010) Визвольна війна українського народу середини ХVII ст. Утворення національної козацької держави: Конспект лекцій. Одеса: Екологія, Одеса. ISBN 978 – 966 – 8740 – 35 – 0

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення перспектив поліпшення його екологічного стану : матеріали конференції. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010 р., Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Баєва, В. М. (2010) Методичні вказівкидо виконання контрольної роботи з англійської мовидля студентів IІ курсузаочної форми навчання Напрям підготовки − Гідрометеорологія. ОДЕКУ, Одеса.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2010) Психологія : Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Гриб, О. М. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» та виконанню курсового проекту, напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бубнов, І. В. (2010) Науково-освітянська інтелігенція як чинник інноваційного розвитку України в умовах світової глобалізації. In: Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы ІІІ международной научно-практической конференции., 21-22 мая 2010 г..

Великодный, С. С. and Лалашкова, А. И. (2010) Выбор технологии организации связи для рационального функционирования производственной сети. In: 14 международный молодежный форум "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке", 18-20 марта 2010 г., Харьков.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Стабилизационная обработка воды для экологически безопасных систем водопотребления в энергетике. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 2 (34). pp. 120-127.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення причин сучасного обміління водойми. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 51. pp. 200-215. ISSN 0130-2914

Жавнерчик, О. В. (2010) Економіко-екологічні оцінки особливості розвитку меліорації на півдні України. In: Екологічний менеджмент у загальній системі управління, Квітень, 2010 р., м. Суми, Україна.

Шаменкова, O. I. (2010) Гідрофізика: методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Довгострокові гідрологічні прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Е. Д. and Бояринцев, Е. Л. and Сербов, Н. Г. (2010) Антропогенная гидрология: методические указания для практических занятий. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2010) Сучасні технології захисту довкілля. Конспект лекцій, частина 3 - біохімічні методи очищення СВ. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2010) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (методичні вказівки для самостійної роботи студентів). ОДЕКУ, Одеса.

Ковальов, В. Г. and Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг. Методичні вказівки до практичного завдання. ТЕС, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. and Захарова, М. В. (2010) Геологія з основами геоморфології : Методичні вказівки до лабораторної роботи "Визначення мінералів". ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2010) Гідравліка рік та водоймищ : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2010) Основи менеджменту природоохоронної діяльності : Конспект лекцій. “ТЭС”, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Владимирова, О. Г. and Верлан, В. А. (2010) Оцінка стану забруднення атмосферного повітря великого міста. Other. Екологія, Одеса.

Кукуй, В. М. (2010) Конспект лекцій "Основи навігації та судноводіння". [Teaching Resource] (Submitted)

Чернякова, О. І. (2010) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Вельміскін, Д. І. (2010) Автоматичні системи моніторингу: конспект лекцій. Екологія, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2010) Автоматичні системи метрологічних вимірювань: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Корбан, В. Х. (2010) Методи гідрометеорологічних вимірювань: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Євтушенко, Ю. М. and Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2010) Статична біохімія гідробіонтів : навчальний посібник. Екологія, Одеса. ISBN 978-966-8470-68-8

Найдіч, О. В. (2010) Генетика риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. (2010) Основи марикультури : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Хохлов, С. М. (2010) Фізіологія риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Курілов, О. В. (2010) Гідробіологія : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Найдіч, О. В. (2010) Стандартизація продукції аквакультури : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Крюкова, М. І. (2010) Рибогосподарська гідротехніка : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. (2010) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. (2010) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Крюкова, М. І. and Шекк, П. В. (2010) Розведення і селекція риб : методичні вказвки для виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

Аркатов, Ю. М. and Расторгуєва, Т. Є. and Чорна, О. В. (2010) Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «МАТЕМАТИКА» для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Розділ «Числові множини». "Екологія", Одеса.

Ганін, Е. В. and Герасименко, Г. І. and Васильєва, М. Г. (2010) Загальна хімія з основами геохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Екологія, м. Одеса, Україна.

Васильєва, М. Г. (2010) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів за розділом «Гідрохімія». Екологія, м. Одеса, Україна.

Костік, В. В. (2010) Хімія з основами біогеохімії : конспект лекцій. Частина ІІ. ТЕС, м. Одеса, Україна.

Хоменко, Г. В. and Бондаренко, В. М. (2010) Методологія та організація наукових досліджень - Конспект лекцій. ТЄС, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2010) Спеціалізовані прогнози погоди: методичні вказівкиПрогноз швидкості вітру при наявності струминних течій нижніх рівнів. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Будкіна, І. Є. (2010) Короткострокові прогнози водного режиму річок: збірник методичних вказівок до чергувань у навчальному бюро гідрологічних прогнозів. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2010) Експлуатаційна гідрометрія: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2010) Екологія людини: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу. [Teaching Resource]

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2010) Моделювання впливу стоку р.Дунай на формування якості морських вод в акваторії о.Зміїний. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. pp. 168-181.

Сапко, О. Ю. and Тучковенко, Ю. С. (2010) Тенденции в изменении антропогенной нагрузки на прибрежные воды Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 173-177. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Аль-Субари Али, Ахмед Салех (2010) Моделирование эвтрофикации озер Ялпуг-Кугурлуй. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 159-172. ISSN 2311-0899

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Калугин, В. В. (2010) Два предела по диаметру частицы катализатора, определяющих высокотемпературный тепломассообмен с активной газовой смесью. Физика аэродисперсных систем, 47. pp. 5-15. ISSN 0367-1631

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. and Захарова, М. В. and Яров, Я. С. (2010) Методи обчислення іонного стоку гірських та рівнинних річок і перспективи їх подальшого розвитку. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. pp. 191-201. ISSN 2306-5680

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. and Килимник, О. М. (2010) Сучасний гідроекологічний стан гирлово-плавневої системи річки Дністер та перспективи його поліпшення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. pp. 180-186. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. (2010) Закономірності коливань річного стоку річок України при змінах клімату на початку ХХІ сторіччя. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. pp. 62-70. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Коробчинська, А. О. (2010) Оцінка впливу мінливості Півнично-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. pp. 91-98. ISSN 2306-5680

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2010) Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик, виявлених на основі методу "гусениця"-SSA. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. pp. 112-119. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Романенко, В. П. (2010) Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18. pp. 160-166. ISSN 2306-5680

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. (2010) Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні: монографія. ОДЕКУ, Одеса.

Скалозубов, В. І. (2010) Основи управління позапроектними аваріями з втратою теплоносія на АЕС із ВВЕР. Working Paper. ЗАТ "Книга", Чернобыль.

Васильева, М. Г. and Ганин, Э. В. and Шевченко, В. Ф. and Ласовская, О. Н. (2010) Транспортные взаимодействия краун-эфиров с фторокомплексными кислотами кремния. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 232-236. ISSN 2311-0899

Легкий, А. О. and Поляничко, О. В. (2010) Економіка природокористування:методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2010) Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 190-197. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2010) Щодо ефективності застосування теорії Кірквуда–Баффа для опису надлишкової стисливості простої бікомпонентної суміші. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 198-204. ISSN 2311-0899

Федорова, Г. В. and Шепеліна, С. І. and Кострицька, Л. С. (2010) Загальна оцінка вмісту біогенних речовин, карбонат- і сульфат-йонів та макроелементів у водах Одеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (11). pp. 152-159.

Галич, Е. А. and Бургаз, А. А. (2010) Статистическая структура полей геопотенциальных высот в нижней стратосфере Южного полушария. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 114-123. ISSN 2311-0899

Школьный, Е. П. and Бургаз, А. А. and Галич, Е. А. (2010) Статистическая структура полей общего содержания озона в атмосфере западного сектора южного полушария. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 35-53. ISSN 2311-0902

Галич, Е. А. and Астрахович, А. О. (2010) Крупномасштабные циркуляционные атмосферные процессы в западном секторе Южного полушария и их взаимосвязь с солнечной активностью. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 95-102. ISSN 2311-0902

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2010) Локальна структура гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 221-225. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2010) Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 226-231. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. (2010) Структура та динамiка гранульованих матерiалiв. Доповіді Національної академії наук України, 11. pp. 59-65. ISSN 1025-6415

Гончарова, Л. Д. and Решетченко, С. І. (2010) Вплив Північно Атлантики на температуру повітря, опади, приземний тиск на лівобережній Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 7. pp. 45-52. ISSN 2311-0899

Гончарова, Л. Д. and Решетченко, С. І. (2010) Особливості статистичної структури полів атмосферного тиску у другій половині ХХ століття на території лівобережної України. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 54-61. ISSN 2311-0902

Недострелова, Л. В. and Хохлов, В. М. (2010) Пространственно-временное распределение блокирующих антициклонов. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. pp. 36-42. ISSN 0130-2914

Крюкова, М. І. and Шекк, П. В. (2010) Oценка кормовой базы и перспектива использования Шаболатского лимана для пастбищной марикультуры. Вісник Запорізького національного університету, 1. pp. 126-135. ISSN 2410-0943

Кирнасівська, Н. В. and Сіряк, Н. В. (2010) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до практичних робіт на тему "Розрахунок складу балансу гумусу у ґрунтах різних типів". [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Гарабажій, Т. А. (2010) Забруднення атмосфери європейського регіону окислами азоту. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 29-34. ISSN 2311-0902

Rusov, V. D. and Glushkov, A. V. and Vaschenko, V. N. and Myhalus, O. T. and Bondartchuk, Yu. A. and Smolyar, V. P. and Linnik, E. P. and Mavrodiev, S. C. and Vachev, B. I. (2010) Galactic cosmic rays-clouds effect and bifurcation model of the Earth global climate. Part1. Theory. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 72. pp. 398-408. ISSN 1364-6826

Хохлов, В. М. and Боровська, Г. О. and Бондаренко, В. М. and Латиш, Л. Г. (2010) Регіональні аспекти змін клімату на Україні. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 11. pp. 24-32.

Романова, А. В. and Хохлов, В. Н. (2010) Пространственно-временные изменения озона над Европой, вызванные Североатлантическим колебанием. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. pp. 145-151. ISSN 0130-2914

Хохлов, В. М. and Романова, Г. В. and Журбенко, К. Є. (2010) Небезпечні підвищення рівня моря у порту Маріуполь: сприятливі синоптичні процеси та вплив Північно-атлантичного коливання. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 82-87. ISSN 2311-0902

Латиш, Л. Г. and Хохлов, В. М. and Боровська, Г. О. and Бондаренко, В. М. (2010) Оцінка справджуваності моделювання температурного режиму для території України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 120-127. ISSN 2311-0899

Герасименко, Г. І. (2010) Хімія з основа біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Електрохімія. Колоїдно-дисперсні системи". Екологія, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. (2010) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з розділу "Основи біогеохімії". Екологія, м. Одеса, Україна.

Пилип'юк, В. В. and Лобода, Н. С. (2010) Динаміка хімічного складу води за довжиною річки Псел та оцінка її якості. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4. pp. 125-133. ISSN 2306-5680

Буркинський, Б.В. and Галушкіна, Т.П. (2010) Ресурсно-екологічна безпека. ОДЕКУ, Одеса.

Данова, Т. Є. (2010) Фізичні основи впливу на атмосферні процеси: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Школьний, Є. П. and Данова, Т. Є. and Галич, Є. А. (2010) Фізичні процеси у верхній атмосфері Землі: навчальний посібник. ТЕС, Одеса.

Яров, Я. С. (2010) Гідрометрія та гідрохімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Хохлов, С. М. (2010) Гістологія і ембріологія водних тварин : конспект лекцій. Одеса, ТЕС, Одеса.

Лобода, Н. С. (2010) Методи статистичного аналізу у гідрологічних розрахунках і прогнозах : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-8470-63-3

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2010) Миротворча діяльність – один з напрямів зовнішньої політики України. In: Материалы ІІІ-й Международной научно-практической конференции: Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества., 2010 р., Одесса.

Трубіна, Н. Ф. (2010) Програмування в Unix : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Савченко, Т. С. (2010) Low level jets over Ukraine. In: International Conference GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE CHANGES, 16-19 November 2010, Kyiv, Ukraine.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Ваховська, Г. О. (2010) Еволюція режиму приземного вітру в районі Севастополя за 20-річний період. Вестник ГМЦ ЧАМ, 11. pp. 78-86.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Зубкович, С. О. (2010) Statistical analysis of the surface wind speed over Eastern Ukraine in the changing climate. In: nternational Conference GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE CHANGES, 16-19 November 2010, Kyiv, Ukraine.

Ивус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2010) Оценка эффективности использования спутниковой информации для прогнозирования смерчеопасных ситуаций над югом Украины. Вестник ГМЦ ЧАМ, 11. pp. 45-53.

Корбан, В. Х. and Корбан, Д. В. (2010) Експериментальне радіолокаційне виявлення радіоактивних викидів АЕС. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 5-17.

Соколов, Ю. М. and Стрюк, Т. Ю. and Сурков, С. В. (2010) Екологічні проблеми дунайських озер пов’язані з обмеженою пропускною спроможністю підведених каналів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 18-24.

Гусєва, К. Д. and Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2010) Оцінка якості природного середовища Одеської агломерації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 25-35.

Томашпольський, К. М. and Сафранов, Т. А. (2010) Вдосконалення системи оцінки впливу на навколишнє середовище. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 36-40. ISSN 2311-0899

Коріневська, В. Ю. (2010) Екологічна експрес-оцінка якості міського середовища. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 41-48.

Смірнова, К. В. (2010) Екологізація економіки України: необхідність та основні напрямки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 49-55.

Божко, Л. Ю. (2010) Антропогенні зміни клімату та їх вплив на вирощування овочевих культур в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 56-62.

Наумов, М. М. (2010) Модель росту загальної біомаси сільськогосподарських культур побудована на основі логістичної кривої. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 63-72.

Барсукова, О. А. (2010) Оцінка агрокліматичних умов формування врожаю ярого ячменю на Прикарпатті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 73-79. ISSN 2311-0899

Свидерська, С. М. (2010) Вплив антропогенного забруднення ґрунтів та якості зрошувальних вод на врожа й озимої пшениці. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 80-85.

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2010) Оцінка впливу інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на стан ґрунтово-рослинного покриву Львівської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 86-91.

Івус, Г. П. and Пішняк, Д. В. and Шпиг, В. М. (2010) Оцінка відтворення стану атмосфери при проходженні холодних фронтів в моделі WRF-ARW. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 92-102.

Гончарова, Л. Д. and Решетченко, С. І. (2010) Особливості статистичної структури полів температури повітря та опадів у другій половині XX століття на території лівобережної України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 103-113.

Грушевський, О. М. and Єшану, О. Є. (2010) Параметри зональних потоків, спектри баротропної і бароклінної нестійкості на ? – і f – площинах для циклогенезу різної інтенсивності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 124-133.

Казаков, О. Л. and Іванова, О. В. (2010) Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Довгохвильові потоки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 134-141.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Фараг, Салем Бин Салим Фуад and Дорошенко, О. М. (2010) Трансформационная функция распластывания максимальных модулей стока рек в формулах предельной интенсивности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 142-151. ISSN 2311-0899

Сербов, М. Г. and Кіріяк, С. Г. (2010) Застосування методів багатовимірного статистичного аналізу до гідрологічного районування (на прикладі річок рівнинної території України). Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 152-158.

Мещеряков, В. І. (2010) Коректор викривлення атмосферного каналу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 178-183. ISSN 2311-0899

Глушков, О. В. and Сєрга, Е. М. and Бунякова, Ю. Я. (2010) Хаос у часових рядах концентрацій пилу в атмосфері промислових міст (на прикладі м. Одеса). Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 184-189.

Лавріненко, А. В. and Лавріненко, Ю. В. (2010) Діелектричні хвилеводи на основі фотонних кристалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 205-212.

Мищенко, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Сухарев, Д. Є. (2010) Релятивістський метод штурмівських розкладань в задачі обчислення поправок другого порядку теорії збурень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 213-217.

Дубровська, Ю. В. and Сєрга, І. М. and Мудра, Н. В. (2010) Новий чисельний підхід до розрахунку інтегральної функції Фермі: область формування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 218-222.

Ігнатенко, Г. В. and Вітавецька, Л. А. and Флорко, Т. О. (2010) Метод комплексних координат для багатоелектронних рідбергівських атомів у електромагнітному полі]. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 223-227.

Вельміскін, Д. І. (2010) Розрахунок діелектричних мембран каркасного укриття в напружено–деформованому стані. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 228-232.

Бубнов, І. В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 233-238. ISSN 2311-0899

Вдовиченко, А. М. and Нагайник, В. А. (2010) Еколого-соціальна направленість суспільного розвитку як нагальна потреба сучасності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 239-249. ISSN 2311-0899

Катеруша, О. В. and Сафранов, Т. А. (2010) Біокліматична оцінка території Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 5-11.

Павленко, А. В. (2010) Еколого-економічні механізми імплементації конвенції по захисту Чорного моря від забруднення в контексті Європейської водної директиви. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 12-18.

Рекіш, А. О. (2010) Стратегія безпечного розвитку економіко-екологічних систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 19-26.

Рубель, О. Є. (2010) Регіональний економіко-екологічний імідж як інституціональний управлінський механізм. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 27-36.

Жавнерчик, О. В. (2010) Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 37-44.

Многодєтна, О. А. (2010) Особливості використання економічних інструментів екологічного регулювання. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 45-54.

Головань, О. І. (2010) Використання методу аналізу ієрархій при соціально-економічному прогнозуванні природоохоронної діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 55-59.

Анюхіна, Л. О. (2010) Напрями вдосконалення управління рекреаційною сферою в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2010, 10. pp. 60-71.

Степанова, Є. В. (2010) Екологізація підйомно-транспортного устаткування України як чинник підвищення його конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 72-79.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Ваховська, Г. О. (2010) Динаміка формування приземного вітру в районі Севастополя за 20-річний період. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 80-87. ISSN 2311-0899

Холопцев, О. В. and Нікіфорова, М. П. (2010) Зміни стану північноатлантичного коливання як фактор просторово-часової мінливості розподілу загального вмісту озону понад північною Атлантикою. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 88-96.

Казаков, О. Л. and Іванова, О. В. (2010) Апробація чисельної моделі граничного шару атмосфери на базі даних експеримента Wangara. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 97-111.

Пішняк, Д. В. and Івус, Г. П. and Шпиг, В. М. and Будак, І. В. (2010) Оцінка переходів енергії в атмосфері за даними чисельного моделювання. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 112-119.

Нажмудінова, О. М. (2010) Східні процеси над європейським сектором. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 128-134.

Маринін, І. Л. and Єнгаличева, О. Р. (2010) Основні характеристики і просторовий розподіл острову тепла м. Одеса. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 135-142.

Толмачова, А. В. (2010) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток сої в період посів–сходи. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 143-149.

Васалатій, Н. В. (2010) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в осінній період вегетації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 150-156.

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. (2010) Норма і мінливість річного стоку в басейнах річок Донського району. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 157-161.

Бояринцев, Є. Л. and Гопченко, Є. Д. and Сербов, М. Г. and Завалій, Н. В. (2010) Експериментальні дослідження випаровування та конденсції в гірських регіонах багаторічномерзлих грунтів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 162-168.

Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Довгостроковий прогноз шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля на річках півдня України у 2010 році. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 169-175. ISSN 2311-0899

Головатюк, А. С. and Соколов, Ю. М. (2010) Вплив тертя дна на сумарний гідравлічний опір в зарослих водотоках. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 176-180.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Харитонова, А. С. (2010) Розрахунок максимального стоку дощових паводків річок Закарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 181-186.

Суховій, В. Ф. and Рубан, І. Г. (2010) Особливості східних примежових течій уздовж західного узбережжя Австралії. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 187-192. ISSN 2311-0899

Воскресенська, О. М. and Маслова, В. М. (2010) Прояви глобальних процесів в системі океан-атмосфера в циклонічній активності в Чорноморсько-Середземноморському регіоні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 193-199.

Доценко, С. А. (2010) Часова мінливість гідрометеорологічних характеристик Чорного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 200-210.

Сахненко, О. І. (2010) Моделювання литодинамічних процесів в прибережній зоні м. Одеса. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 211-220. ISSN 2311-0899

Лімонов, О. С. (2010) Оптимальна оцінка скалярних сигналів з використанням нерекурсивної і рекурсивної фільтрації Вінера. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 237-242.

Вдовиченко, А. М. and Нагайник, В. А. (2010) Соціальна відповідальність держави і бізнесу в період глобалізації та становлення інформаційного суспільства. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 243-249. ISSN 2311-0899

Холопцев, А. В. and Никифорова, М. П. (2010) Особенности факторов погрешностей моделирования межгодовых изменений среднемесячных значений общего содержания озона над Западной и Центральной Европой с учетом их нестационарности и многомодовости. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 5-10. ISSN 2311-0902

Лєсков, Б. Н. and Смородінцева, Л. І. (2010) Екологічні аспекти активних впливів на атмосферні процеси. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 11-17. ISSN 2311-0902

Гавій, В. М. and Мирон, І. В. (2010) Деякі аспекти аграрного навантаження Чернігівської області та його впливу на екологічну стійкість ґрунтів проти деградації. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 18-23. ISSN 2311-0902

Гончарова, Л. Д. and Решетченко, С. І. (2010) Особливості статистичної структури полів атмосферного тиску у другій половині ХХ століття на території Лівобережної України. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 54-61. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. (2010) Профили скорости ветра в слое проницаемой шероховатости. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 24-34. ISSN 2311-0902

Арестов, С. В. (2010) Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 132. pp. 70-75. ISSN 1609-7742

Арестов, С. В. (2010) Совершенствование методических подходов к оценке инвестиционной проектной деятельности в сфере природопользования. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 19 (120). pp. 3-11.

Арестов, С. В. (2010) Использование факторного анализа в подходах к оценке интегральной эффективности проектных инвестиций в экосистемные услуги. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 3 (53). pp. 13-15. ISSN 1728-4236

Глушков, А. В. and Амбросов, С. В. and Серга, Э. Н. and Свинаренко, А. А. and Бунякова, Ю. Я. and Лукаш, Т. В. (2010) Глобальные механизмы в атмосферных моделях и баланс углового момента Земли - результаты. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 62-72. ISSN 2311-0902

Волошина, Е. В. and Курышина, В. Ю. (2010) Пространственно-временное распределение суммарной солнечной радиации в юго-западных областях Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 84-92. ISSN 2311-0902

Корбан, В. Х. and Корбан, Д. В. and Нагорневич, Г. М. and Дегтярева, Л. Н. (2010) Двухкомпонентная антенна эллиптической поляризации допплеровской МРЛ. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 73-83. ISSN 2311-0902

Прокоф’єв, О. М. (2010) Взаємний спектральний аналіз глобальних кліматичних індексів та приземної температури повітря станцій Антарктиди. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 93-101. ISSN 2311-0902

Волошина, О. В. and Книш, І. Ф. (2010) Статистичне дослідження випадків дуже сильних дощів на території Західної України. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 102-108. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А. (2010) Солнечная активность и временная изменчивость климата. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 109-119. ISSN 2311-0902

Иванов, С. В. and Ивус, Г. П. and Паламарчук, Ю. О. (2010) Численное моделирование конвективной ячейки за холодным фронтом: потоки тепла и влаги. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 120-129. ISSN 2311-0902

Пишняк, Д. В. and Ивус, Г. П. and Шпиг, В. М. and Будак, И. В. (2010) Расчет доступной потенциальной энергии на основе данных региональной модели атмосферы WRF-ARW. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 130-137. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю. and Ярмольська, О. Є. and Барсукова, О. А. (2010) Динамічна модель формування кількості та якості врожаю овочевих культур. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 138-147. ISSN 2311-0902

Наумов, М. М. (2010) Теоретический метод определения ростовых функций органов растений. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 148-155. ISSN 2311-0902

Костюкевич, Т. К. (2010) Влияние сроков сева на рост, развитие и формирование урожайности сахарной свеклы. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 156-163. ISSN 2311-0902

Вольвач, О. В. and Дронова, О. О. and Жигайло, О. Л. (2010) Динамічна модель водного режиму сільськогосподарських культур. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 164-171. ISSN 2311-0902

Сиряк, Н. В. (2010) Динамика фотосинтетической продуктивности культуры проса. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 172-179. ISSN 2311-0902

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2010) Районирование бассейна верхнего Днестра по характеру колебаний годового стока на основе кластерного анализа. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 180-189. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Середіна, І. П. (2010) Довгостроковий прогноз характеристик весняного водопілля в басейні р.Сіверський Донець. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 190-198. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Коробчинская, А. А. and Рудник, А. А. (2010) Изменение климата и его влияние на реки Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 199-204. ISSN 2311-0902

Головатюк, А. С. and Соколов, Ю. Н. (2010) Определение модуля упругости естественной болотной растительности в натурных условиях. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 205-209. ISSN 2311-0902

Шахман, І. О. and Лобода, Н. С. (2010) Обгрунтування стратегії водогосподарських заходів на території Нижнього Подніпров´я в умовах глобального потепління. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 210-216. ISSN 2311-0902

Попов, Ю. И. and Матыгин, А. С. and Украинский, В. В. and Ломакин, Е. П. and Малахов, И. В. (2010) Особенности гидрологической структуры склоновых вод северо-западного шельфа Черного моря в сентября 2008 года. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 217-224. ISSN 2311-0902

Илюшин, В. Я. (2010) Квадрантный анализ деформации морского дна. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 225-233. ISSN 2311-0902

Воскресенская, Е. Н. and Михайлова, Н. В. and Маслова, В. Н. (2010) Особенности гидрометеорологических полей Тихоокеанского региона в связи с событиями Эль-Ниньо. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 234-241. ISSN 2311-0902

Данова, Т. Е. and Галат, Е. В. (2010) Зависимость сплоченности морского льда Арктического бассейна от индекса Гольфстрим. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 242-249. ISSN 2311-0902

Сафранов, Т. А. and Волков, А. І. and Катеруша, О. В. (2010) Кількісна оцінка гідромінеральної і пелоїдної складових природно-рекреаційного потенціалу Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 5-15. ISSN 2311-0902

Некос, А. Н. (2010) Моніторинг екологічної якості овочевої продукції широкого споживання. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 16-22. ISSN 2311-0902

Чугай, А. В. and Ковальчук, В. И. (2010) Системы радиационного мониторинга в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 23-28. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. and Гарабажій, Т. А. (2010) Забруднення атмосфери європейського регіону окислами азоту. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 29-34. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. (2010) Универсальные безразмерные профильные функции для градиентов скорости ветра и температуры и их интегральные формы. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 35-44. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Типцов, С. В. (2010) Динамическая модель рассеяния вредных веществ в атмосфере при постоянных коэффициентах диффузии и скоростях переноса. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 53-67. ISSN 2311-0902

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. and Черненко, Д. С. (2010) Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 68-73. ISSN 2311-0902

Борисова, С. В. and Катеруша, Г. П. (2010) Изменения климатических факторов и биоклиматических показателей в Украинских Карпатах. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 74-81. ISSN 2311-0902

Данова, Т. Е. and Галат, Е. В. (2010) Климатологические характеристики сезонных изменений взаимосвязи морского льда Арктики и индекса Гольфстрим. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 88-94. ISSN 2311-0902

Зубкович, С. А. (2010) Типизация синоптических процессов над восточной Украиной. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 103-108. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю. and Бурдейна, І. В. (2010) Вплив погодних умов на формування якості зерна озимої пшениці в Поліссі. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 109-115. ISSN 2311-0902

Наумов, М. М. (2010) О построении замкнутой динамической модели развития и роста сельскохозяйственных культур. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 116-122. ISSN 2311-0902

Прикуп, Л. О. and Ляшенко, Г. В. (2010) Детальна оцінка агроекологічних ресурсів в умовах неоднорідної підстильної поверхні на прикладі Саратського району Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 123-131. ISSN 2311-0902

Костюкевич, Т. К. (2010) Формирование урожая сахарной свеклы в годы с различными агрометеорологическими условиями. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 132-139. ISSN 2311-0902

Свидерская, С. М. (2010) Моделирование влияния агрометеорологических условий на формирование урожайности картофеля в Черкасской области. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 140-145. ISSN 2311-0902

Сиряк, Н. В. (2010) Динамика биомассы отдельных органов растений проса в Южной степи. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 146-153. ISSN 2311-0902

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2010) Оцінка, прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм : методичні вказівки до лабораторних робіт. Екологія, Україна, м. Одеса.

Гопченко, Е. Д. and Бурлуцкая, М. Э. and Романчук, М. Е. and Авгайтис, С. В. (2010) Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья в бассейне р.Северский Донец на базе формул объемного типа. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 154-159. ISSN 2311-0902

Светличный, А. А. and Корзун, Т. В. and Погребной, И. О. (2010) Пространственное моделирование эрозионно-аккумулятивного процесса в пределах балочного водосбора. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 160-166. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. (2010) Многофакторный системный и мультифрактальный подход к моделированию экстремально высоких паводков на примере р.Дунай. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 167-171. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. (2010) Моделювання сольових балансів оз. Китай. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 172-176. ISSN 2311-0902

Мельник, С. В. (2010) Пространственно-временная динамика мутности в бассейне верхнего Днестра. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 177-182. ISSN 2311-0902

Овчарук, В. А. and Лобанов, В. А. and Молдован, Н. В. (2010) Исследование однородности и стационарности информации по максимальному стоку весеннего половодья рек севера Тюменской области. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 183-189. ISSN 2311-0902

Кічук, І. Д. and Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. and Черкес, В. В. (2010) Проблеми водообліку на водогосподарських мережах Одещини. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 190-194. ISSN 2311-0902

Захарова, М. В. and Яров, Я. С. (2010) Дисперсійний аналіз хімічного складу поверхневих вод басейну р. Тиси. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 195-199. ISSN 2311-0902

Яров, Я. С. (2010) Гідрохімічний режим та екологічний стан річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 200-210. ISSN 2311-0902

Украинский, В. В. and Гончаренко, Н. Н. (2010) Межгодовые изменения и тенденции в эвтрофикации вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 211-219. ISSN 2311-0902

Большаков, В. Н. and Большаков, М. В. (2010) Потоки солнечной энергии на поверхности гидротехнических сооружений разной ориентации. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 220-231. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А. (2010) Временная изменчивость гидрометеорологических характеристик Одесского региона северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 232-239. ISSN 2311-0902

Холопцев, А. В. and Некос, С. В. (2010) Особенности спектров межгодовых изменений крупномасштабных климатических факторов динамики водных ресурсов планеты, в период с 1950 по 2009 гг. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 240-249. ISSN 2311-0902

Монюшко, М. М. (2010) Нефтяные контаминанты в экосистеме Мирового океана. Системы контроля окружающей среды, 13. pp. 281-284. ISSN 2220-5861

Монюшко, М. М. (2010) Особенности распределения растворенной и эмульгированной нефти по глубине в районе океанской станции "С". Системы контроля окружающей среды, 13. pp. 269-271. ISSN 2220-5861

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Прип’ять. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (20). pp. 50-59. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2010) Оцінка внеску Північно – Атлантичного коливання у процес льодоутворення річки Дністер з використанням факторного аналізу : матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах", 14-15 жовтня 2010 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2010) Оцінка впливу Північно - Атлантичного коливання на формування термічного та водного режиму річки Дністер (до м. Могильов - Подільський) : матеріали конференції. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010 р., Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2010) Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (20). pp. 21-29. ISSN 2306-5680

Великодный, С. С. and Невлюдов, И. Ш. and Омаров, М. А. (2010) Использование CAD/CAM/CAE/CAPP при формировании управляющих программ для станков с ЧПУ. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2 (44). pp. 37-44. ISSN 1729-3774

Великодний, С. С. and Стрілець, В. О. (2010) Деякі питання атестації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії. Український метрологічний журнал, 2 (2). pp. 40-45.

Великодный, С. С. and Котенко, Е. В. (2010) Разработка системы реального времени распознавания лиц с использованием примитивов ХААРА и алгоритма ADABOOST. Холодильна техніка та технологія, 5 (127). pp. 67-70. ISSN 0453-8307

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2010) Вплив Північно-Атлантичного коливання на строки проходження льодових явищ на річках Західної України: стаття. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. pp. 182-189. ISSN 0130-2914

Tereshchenko, T. and Dyadychev, V. (2010) PROBLEMS OF SPECIFIED QUALITY POLYMER MIXTURE PREPARATION WHEN UTILIZING WASTE IN COEXTRUSION EQUIPMENT. TEKA, 10. pp. 113-118.

Жавнерчик, О. В. (2010) Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Khetselius, O. Yu. and Dubrovskaya, Yu. V. and Lopatkin, Y. M. and Svinarenko, A. A. (2010) Sensing hyperfine-structure, electroweak interaction and parity non-conservation effect in heavy atoms and nuclei: new nuclear QED approach. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 7 (2). pp. 11-19.

Pavlovich, V. N. and Zelentsova, T. N. and Serga, I. N. (2010) Analysis of the electromagnetic and strong interactions effects in x-ray spectroscopy of hadronic atoms and “Kaonic helium puzzle”. Photoelectronics, 19 (19). pp. 65-69. ISSN 0235-2435

Zelentsova, T. N. and Pavlovich, V. N. and Serga, I. N. and Mudraya, N. V. (2010) Interplay of the hyperfine, electroweak and strong interactions in heavy hadron-atomic systems and x-ray standards status. Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 1(7) (2). pp. 20-26. ISSN 1815-7459 (Print)

Жавнерчик, О. В. (2010) Менеджмент (Основи менеджменту природоохоронної діяльності). Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Khetselius, O. Yu. and Loboda, A. V. and Lopatkin, Y. M. and Dubrovskaya, Yu. V. (2010) Relativistic approach to the recoil induced excitation and ionization of ions during capture of neutron. Photoelectronics, 19. pp. 111-114. ISSN 0235-2435

Швидченко, І. Г. (2010) Трудове право : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Міжнародні економічні відносини (Основи зовнішньоекономічної діяльності). Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2010) Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 3 (53). pp. 288-290. ISSN 1728-4236

Смірнова, К. В. (2010) Фінансування природоохоронних проектів в Україні міжнародними інституціями. Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції», 16 (3). pp. 483-492.

Гаврилюк, Р. В. and Краснянская, Н. Л. (2010) Влияние стока р. Дунай и ветрового режима над морем на изменчивость гидрологических характеристик морских вод вблизи о.Змеиный. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. pp. 234-242. ISSN 0130-2914

Гаврилюк, Р. В. and Русинова, Н. К. (2010) Классификация полей солености воды в северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 51. pp. 216-221. ISSN 0130-2914

Великодний, С. С. and Невлюдов, І. Ш. and Фомовська, О. В. (2010) Моделювання електромеханічної частини маніпулятора промислового робота. Сборник научных трудов "Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов", 3 (63). pp. 181-185. ISSN 1818-8052

Єгоращенко, І. В. (2010) Самоменеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Великодный, С. С. and Невлюдов, И. Ш. and Фомовская, Е. В. (2010) Построение годографов Михайлова с помощью пакета «MATHCAD». Сборник научных трудов "Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов", 3 (63). pp. 186-193. ISSN 1818-8052

Великодний, С. С. (2010) Проектування траєкторій руху технологічного обладнання при виготовленні елементів суднових конструкцій. Научно-технический сборник "Автоматизация судовых технических средств", 16. pp. 10-18. ISSN 1819-3793

Минич, Ю. В. (2010) Контроль і ревізія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ХАДТ, Лозова.

Попова, М. А. (2010) Проблемы анализа динамической устойчивости экономико-экологических систем. Економіка: проблеми теорії та практики., 9 (263). pp. 1248-1253.

Лавріненко, Ю. В. (2010) Основи електротехніки і електроніки: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2010) Цифрова обробка сигналів: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2010) Розповсюдження радіохвиль: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Найдіч, О. В. and Оніщенко, О. В. (2010) Санітарно-мікробіологічний моніторинг прибережних чорноморських риб, які реалізуютьна на ринках м. Одеси. Проблеми зооінженерії та ветиринарної медицини, 21. pp. 290-294.

Дронова, О. О. and Гребінежко, В. Д. (2010) Методичні вказівки з дисципліни "Біологія" для слухачів-іноземців підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. and Жавнерчик, О. В. (2010) Інвестиційно-інноваційний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Ілюшин, В. Я. (2010) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Статистичний аналіз океанологічних процесів". ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2010) Інвестиційно-інноваційний менеджмент. Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Воронежцева, А. А. and Костяєва, О. Є. (2010) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Правовий статус іноземців" для слухачів-іноземців підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Воронежцева, А. А. and Гребінежко, В. Д. and Чокан, Л. О. (2010) Методичні вказівки та завдання з формування навичок та вмінь читання і усного мовлення з дисципліни "Українська мова" для слухачів-іноземців підготовчого відділення (на матеріалі хімії). ОДЕКУ, Одеса.

Чокан, Л. О. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія" для слухачів-іноземців підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Бондар, О. І. and Труба, Г. М. (2010) Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова» для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2010) Країнознавство: Україна Частина 1. Україна на карті світу : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Gerasymov, O. I. (2010) Structure and dynamics of granular materials perturbed by external fields. Ukrainian Journal of Physics, 55 (5). pp. 560-567. ISSN 2071-0194

Чокан, Л. О. (2010) Методичні вказівки для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Хімія», розділ «Загальна хімія» для слухачів підготовчого відділення. ОДЕКУ, Одеса.

Тімофєєв, М. А. (2010) Основи електроніки, автоматики та цифрової техніки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2010) Теорія електрорадіоланцюгів: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2010) Теорія електрорадіоланцюгів: методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Краснодембський, Е. Б. (2010) Методичні вказівки з навчальної практики "Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрографічні вимірювання)". ОДЕКУ, Одеса.

Ілляшенко, С. М. (2010) Інноваційний менеджмент. Підручник. Університетська книга, Суми. ISBN 978-966-680-504-4

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2010) Спеціалізовані прогнози погоди: методичні вказівки для лабораторних робіт на тему «Оцінка надійності, якості та ефективності методів прогнозу погоди». ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2010) Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни: "Нормування навантаження на природне середовище". [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Apr 15 01:17:57 2024 UTC.