Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | H | L | S | T | І | Б | Г | К | Л | М | С | Т | Я
Number of items: 44.

C

Chugai, A. and Safranov, T. and Pylypiuk, V. and Soloshych, I. (2021) Assessment of the Environmental State of North-Western Black Sea Сoаst Territories, Ukraine using Indicators of Sustainable Development. International Scientific Research Journal of Ecology "ECOLOGIA BALKANICA", 13 (1). pp. 17-26. ISSN Online ISSN 1313-9940; Print ISSN 1314-0213

H

Hryb, O. and Loboda, N. and Yarov, Ya. and Hrashchenkova, T. and Hryb, О. (2021) Assessment of the filling regime and variability of morphometric characteristics of ponds and reservoirs of small rivers of the steppe zone of Ukraine using data from remote sensing of the Earth (on the example of the Velykyi Kuyalnyk River) : conference abstracts. In: International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», October 4-6, 2021, Institute of Geodesy in Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

L

Loboda, N. S. and Daus, M. E. (2021) Development of a method of assessment of ecological risk of surface water pollution by nitrogen compounds. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (10(113). pp. 15-25. ISSN 1729-3774

Loboda, N. S. and Tuchkovenko, Yu.S. and Kozlov, M. O. and Katynska, I. V. (2021) Assessment of River Water Inflow into the Sasyk Estuary-Reservoir According to RCP4.5 and RCP8.5 Climate Change Scenarios for 2021-2050. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30 (2). pp. 315-325. ISSN 2617-2909 (print) ISSN 2617-2119 (online)

S

Serbov, M. and Hryb, O. and Pylypiuk, V. (2021) Assessment of the ecological risk of pollution of soil and bottom sediments in the Ukrainian Danube region. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2. pp. 137-144. ISSN 2071-2227

Serbov, M. and Hryb, O. and Ivanova, L. and Yarov, Ya. and Hryb, K. (2021) Methodical aspects and results of the assessment of the ecological risk of pollution of soils of the Ukrainian Danube region. In: XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine.

T

Tuchkovenko, Yu. S. and Khokhlov, V. N. and Loboda, N. S. (2021) Assessment of Climate Change Impact on Parameters of Freshwater Balance in Lagoons of North-Western Black Sea Coast. In: International Conference on Climate Services, September 22-24, 2021, Odesa, Ukraine.

І

Іванова, Л. М. and Сербов, М. Г. and Гриб, О. М. (2021) Оцінка екологічного стану та ризику забруднення ґрунтів українського Придунав’я і донних відкладень на українській ділянці річки Дунай та Придунайських озерах : Матеріали конференції. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021 р., Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна.

Б

Одеський державний екологічний університет (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102186 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Антропогенний вплив на водні об'єкти та шляхи інтегрованого управління ними». Етап 3: «Оцінка сучасного гідрологічного, гідрохімічного та гідроекологічного стану водних об`єктів (на базі вітчизняних методик)» (проміжний)». 29.01.2021 р..

Одеський державний екологічний університет (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102952 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 07.12.2020 № 25 «Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки» (остаточний)». 02.03.2021 р..

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Методичні вказівки до практичних занять на тему "Сила тяжіння та її розподіл на земній кулі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Катинська, І. В. (2021) Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни, спеціальність 101 Екологія, РВО молодший бакалавр (денна, заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гриб, О. М. (2021) Основи геодезії: Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до лабораторних робіт № 5 і 7 та індивідуального завдання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Основи геодезії : Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуального завдання (для виконання другого практичного модуля та модуля індивідуального завдання). [Teaching Resource]

Гриб, О. М. (2021) Методичні основи визначення та пропозиції щодо відновлення референтного положення русла річки Великий Куяльник : Матеріали конференції. In: І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2021) Оцінка мінливості основних фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення морською водою з Одеської затоки в період 2015 - 2020 рр. : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Наука в Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку», присвячена 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України, 16 квітня 2021 р., Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2021) Лабораторний практикум з основ геодезії: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-160-1

Гриб, О. М. (2021) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем. Навчальна практика: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-159-5

Гриб, О. М. (2021) Гідроекологія: Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Комплекс професійних компететностей КПК-3 «Гідроекологія та управління водними екосистемами»). [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. (2021) Методичні основи сучасних досліджень наповнення ставків і малих водосховищ з використанням архіву космічних знімків та онлайн-інструменту USGS Land Look (на прикладі басейну річки Великий Куяльник) : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геодезія (частина 1): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геодезія : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. and Гриб, О. О. (2021) Cупутниковий моніторинг режиму наповнення та змін морфометричних характеристик ставків і водосховищ на водозборах малих та середніх річок Півдня України (на прикладі річки Великий Куяльник) : Матеріали конференції. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 7-9 жовтня 2021, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Шекк, П. В. (2021) Оцінка альтернативного шляху обводнення озерно-плавневого масиву у верхній частині Дністровського лиману і пониззі річки Дністер для забезпечення нересту риб. In: XІV Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ», 23-25 вересня 2021 року, м. Харків, Україна.

К

Катинська, І. В. (2021) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Силлабус навчальної дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Катинська, І. В. (2021) Математичне моделювання гідроекологічних систем та методи управління: Силлабус навчальної дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Катинська, І. В. and Лобода, Н. С. (2021) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Л

Лобода, Н. С. (2021) Гідроекологічні аспекти дослідження впливу змін клімату на водне господарство : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків на ділянці р. Уди – 10 км вище та 9 км нижче міста Харків. In: The 8th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”, March 14-16, 2021, Munich, Germany.

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: Силлабус навчальної дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни «Спеціальні розділи з гідроекології»,(101 - Екологія) для аспірантів. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Козлов, М. О. and Катинська, І. В. (2021) Оцінка змін водних ресурсів Гірського Дністра у XXI сторіччі за сценарієм RCP8.5 на основі моделі «клімат-стік». Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 48-64. ISSN 2311-0902 2616-7271

Лобода, Н. С. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2021) Сучасні наукові досягнення Одеської школи теоретичної та прикладної гідрології : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

М

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2021) Зміни водного режиму річок Поділля. Праці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 (31). pp. 41-48.

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2021) Установление тенденции в колебаниях максимального суточного стока рек верхнего Днестра. In: The 5th International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖., 28-30 November 2021, Kharkiv, Ukraine.

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2021) Оцінка змін характеристик стоку лівобережних приток Верхнього Дністра в умовах потепління. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 55-65. ISSN 2311-0902, 2616-7271

С

Семанюк, К. І. and Гриб, О. М. (2021) Оцінка змін абіотичних чинників (об’ємів стоку, рівнів та температур води) гідроекологічного режиму Нижнього Дністра за період з 1945 по 2018 рр. : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія», 17-19 березня 2021 року, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна.

Семанюк, К. І. (2021) Оцінка режиму рівнів і температур води та обґрунтування альтернативного шляху обводнення Дністровських плавнів для забезпечення сприятливих гідроекологічних умов у період нересту риб. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Семанюк, К. І. and Гриб, О. М. (2021) Оцінка альтернативного варіанту штучного обводнення плавнів у пониззі річки Дністер для відновлення гідроекологічних умов у період нересту риб. In: XX наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30 квітня 2021 року, м. Одеса, Україна.

Смалій, О. В. (2021) Закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та формування якості поверхневих вод річки Сіверський Донець на початку XXІ сторіччя. Науковий керівник Лобода Н. С., д. геогр. н., проф. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2021) Оцінка впливу зміни клімату на складові прісного водного балансу лиманів північно-західного Причорномор’я : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Я

Яров, Я. С. (2021) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

Яров, Я. С. (2021) Гідрометрія та гідрохімія : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

Яров, Я. С. (2021) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання) : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 2 10:18:43 2023 UTC.